فایل های دسته بندی شهرسازی - صفحه 1

نوسازی بافت فرسوده ده ونک

نوسازی بافت فرسوده ده ونک

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقليم شناسي سينوپتيك (بررسي رژيم موسمي)

اقليم شناسي سينوپتيك (بررسي رژيم موسمي)

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقليم شناسي سينوپتيك (بررسي رژيم موسمي)

اقليم شناسي سينوپتيك (بررسي رژيم موسمي)

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمین شناسی تاریخی

زمین شناسی تاریخی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سدهای آب زیرزمینی

سدهای آب زیرزمینی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شکل گرایی در معماری معاصر

شکل گرایی در معماری معاصر

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فضا در معماری

فضا در معماری

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیر اندیشه ها در شهرسازی - رم کولهاس و جهانی شدن

سیر اندیشه ها در شهرسازی - رم کولهاس و جهانی شدن

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نوشهرگرایی( New Urbanism)

نوشهرگرایی( New Urbanism)

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی